Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych”

Zespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 566 00 19 , fax. 81 566 00 19
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 81
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 566 00 19, fax. 81 566 00 19
  REGON: 60709192000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: liceum@kwiateklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 227 500 litrów dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych. Dostarczony olej powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U z 2016 r, poz.2008). Minimalna wartość opałowa oleju – 42,6 MJ/kg, natomiast pozostałe parametry powinny być zgodne z normami określonymi w przepisach prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach