Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów uzytkowych

Zespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 566 00 19 , fax. 81 566 00 19
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 81
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 566 00 19, fax. 81 566 00 19
  REGON: 60709192000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwiateklo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów uzytkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 264 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: aktualna koncesja

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach