Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2022/2023

Gmina Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-105 Baranów, Rynek 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 883 40 27 , fax. 81 883 40 41
 • Data zamieszczenia: 2022-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów
  Rynek 14
  24-105 Baranów, woj. lubelskie
  tel. 81 883 40 27, fax. 81 883 40 41
  REGON: 431019891
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: Dostawa szacunkowej ilości 61.000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy) litrów, tj. 61 (sześćdziesiąt jeden) m3 oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2022/2023, tj. do 30 września 2023 r., dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów na następujących warunkach: 1) dostawy będą się odbywać bezpośrednio do 6 budynków gminnych jednostek organizacyjnych; 2) miejsca dostaw: a) budynek Urzędu Gminy Baranów w Baranowie przy ul. Rynek 14 - 2 zbiorniki po 2.000 litrów każdy, b) budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie przy ul. Szkolnej 2 - 5 zbiorników po 2.000 litrów każdy, c) budynek przy ul. Puławskiej 18 - 1 zbiornik o pojemności 2.000 litrów, d) budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka - 1 zbiornik o pojemności 2.000 litrów, e) budynek świetlicy wiejskiej w Koźle - 1 zbiornik o pojemności 1.500 litrów, f) budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie, ul. Długa 26 – 2 zbiorniki o pojemności 1.500 litrów oraz 1.200 litrów;3) Dostawy oleju opałowego lekkiego odbywać się będą cyklicznie do wskazanych budynków gminnych wraz z jego przeładunkiem do zbiorników grzewczych w sezonie grzewczym 2022/2023;4) Wymagania techniczne dotyczące oleju opałowego, będącego przedmiotem tego zamówienia zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2020-12, w tym: a) gęstość przy temperaturze 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3,b) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg ,c) temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C,d) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C, e) zawartość siarki nie wyższa niż 0,20 %, f) zawartość wody nie wyższa niż 200 mg/kg,g) zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg.Zamawiający gwarantuje dostawcy realizację dostaw o wielkości nie mniejszej niż 70 % szacowanej wielkości określonej w zakresie przedmiotu zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach