Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-020 Milejów, ul. Wesoła
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 572 051 , fax. 817 572 051
 • Data zamieszczenia: 2021-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.
  ul. Wesoła 18
  21-020 Milejów, woj. lubelskie
  tel. 817 572 051, fax. 817 572 051
  REGON: 60692416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pgkmilejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego dla potrzeb zapasowego kotła energetycznego, używanego przez Zamawiającego w sytuacji awaryjnej podstawowego źródła ciepła lub w przypadku deficytu wytwarzanego ciepła przy wystąpieniu silnych mrozów. W ramach niniejszego postępowania minimalna ilość przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający jest zobowiązany zakupić od Wykonawcy to 6.000 litrów (słownie: sześć tysięcy). Całkowita ilość przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sukcesywnie do Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej podstawowego źródła ciepła lub w przypadku deficytu wytwarzanego ciepła spowodowanego innymi uwarunkowaniami, może wynieść łącznie do 100.000 litrów (słownie: sto tysięcy litrów). Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej wymagania normy PN-C-96042:2011 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008); oraz posiadać następujące parametry: wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56°C gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3 zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (w przeliczeniu na masę) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24mg/kg barwa czerwona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach