Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-020 Milejów, ul. Wesoła
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 572 051 , fax. 817 572 051
 • Data zamieszczenia: 2020-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.
  ul. Wesoła 18
  21-020 Milejów, woj. lubelskie
  tel. 817 572 051, fax. 817 572 051
  REGON: 60692416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pgkmilejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego, opałowego, lekkiego dla potrzeb zapasowego kotła energetycznego, używanego przez Zamawiającego w sytuacji awaryjnej podstawowego źródła ciepła lub w przypadku deficytu wytwarzanego ciepła przy wystąpieniu silnych mrozów. W ramach niniejszego postępowania minimalna ilość przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający jest zobowiązany zakupić od Wykonawcy to 6.000 litrów (słownie: sześć tysięcy). Całkowita ilość przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sukcesywnie do Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej podstawowego źródła ciepła lub w przypadku deficytu wytwarzanego ciepła spowodowanego innymi uwarunkowaniami, może wynieść łącznie do 100.000 litrów (słownie: sto tysięcy litrów). Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej wymagania normy PN-C-96042:2011 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008); oraz posiadać następujące parametry:  wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg  temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C  temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56°C  gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3  zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg  zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (w przeliczeniu na masę)  zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24mg/kg.  barwa czerwona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) Licencję na krajowy transport drogowy rzeczy lub jeśli polega w zakresie transportu na usługach podwykonawców musi udowodnić, że podwykonawca posiada Licencję na krajowy transport drogowy rzeczy, b) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach