Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus do Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach gm. Terespol w ilości około 30 000 litrów.

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-540 Małaszewicze, ul. Słoneczna 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 375 16 43 , fax. 0-83 375 16 43
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach
  ul. Słoneczna 11 11
  21-540 Małaszewicze, woj. lubelskie
  tel. 0-83 375 16 43, fax. 0-83 375 16 43
  REGON: 03088586000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus do Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach gm. Terespol w ilości około 30 000 litrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Olej opałowy będacy przedmiotem dostawy winien mieć parametry określone w Polskiej Normie ZN/ITN-ORLEN/NF-219/2004; Gęstość w temperaturze 15 °C - 860 kg/m3 maksimum; Wartość opałowa - 42,6 MJ/kg minimum; Temperatura zapłonu 56 °C minimum; Lepkość kinematyczna w temp. 20°C - 6,00 mm2/s maksimum; Skład frakcyjny: do 250 °C destyluje do 350 °C destyluje - 85-65 % (VA/); Temperatura płynięcia - -20°C maksimum; Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej - 0,3 % (m/m) maksimum; Zawartość siarki - 0,10% (m/m) maksimum; Zawartość wody - 200 mg/kg maksimum; Zawartość zanieczyszczeń stałych - 24 mg/kg maksimum; Pozostałość po spopieleniu - 0,01% (m/m) maksimum; barwa - czerwona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaterespol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach