Przetargi.pl
Dostawa mięsa, wędlin, podrobów i konserw

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ogłasza przetarg

 • Adres: 20-060 Lublin, ul. Bartosza Głowackiego 26
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 55 80 , fax. 81 466 55 81
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
  ul. Bartosza Głowackiego 26 26
  20-060 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 55 80, fax. 81 466 55 81
  REGON: 00029489800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsmtk.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa, wędlin, podrobów i konserw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin, podrobów wieprzowych (zamówienie A) CPV - 15100000 - 9, mięsa, wędlin i podrobów drobiowych (zamówienie B)CPV 15100000 - 9 i konserw (zamówienie C) CPV 15131000 - 5 do wyżywienia mieszkańców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma obowiązku składania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsmtk.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach