Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego ,,Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" ogłasza przetarg

 • Adres: 34443 Sromowce Wyżne, ul. Nad Zalew
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 629 788 , fax. 182 629 788
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
  ul. Nad Zalew 7
  34443 Sromowce Wyżne, woj. małopolskie
  tel. 182 629 788, fax. 182 629 788
  REGON: 12139206400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orlegniazdo.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego ,,Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45.000 litrów przeznaczonego do ogrzewania budynków Ośrodka. Zamawiający jednorazowo będzie zamawiał od 5-9 tys. litrów oleju opałowego. Zamawiany olej powinien charakteryzować się następującymi parametrami: 1) wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg, 2) gęstość w temperaturze 15°C – max 0,860Mg/m³, 3) lepkość kinematyczna w 20°C – max 6,0mm2/s, 4) temperatura zapłonu – min. 56ºC, 5) temperatura płynięcia – max – 20°C, 6) zawartość siarki – max 0,1% masy, 7)zawartość wody – max 200 mg/kg, 8) zawartość stałych ciał obcych – max 24mg/kg, 9) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacji – max 0,3% masy, 10) pozostałość po spopieleniu – max 0,01% masy. Wspólny Słownik Zamówień: KOD CPV 09135100 - 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Koncesja na sprzedaż oleju opałowego ważna co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do SIWZ, jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo(a) do działania w imieniu Wykonawcy- o ile umocowanie osoby występującej w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych złożonych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach