Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych będących w zarządzaniu LCIT

Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, Mieczysława Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4781 356
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
  Mieczysława Karłowicza 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4781 356
  REGON: 387842118
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych będących w zarządzaniu LCIT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych będących w zarządzaniu LCIT.2. Olej opałowy lekki (olej napędowy do celów grzewczych) będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać wymagania zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2011 lub równoważną, gatunek L1, Aprobatami Europejskimi i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 2008) oraz posiada następujące parametry:a) wartość opałowa /nie mniej niż 42,6 MJ/kg/b) temperatura płynięcia /nie wyższa niż -20OC/c) temperatura zapłonu /nie mniejsza niż 560C/d) gęstość w temp. 15OC /nie wyższa niż 860 kg/m3/e) zawartość wody /nie więcej niż 200 mg/kg/f) zawartość siarki /nie więcej niż 0,10%/ (w przeliczeniu na masę)g) zawartość stałych ciał obcych /nie większa niż 24mg/kg/h) barwa /czerwona/.Paliwo musi spełniać aktualne wymagania określone w polskich normach dla paliw płynnych, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:a) szacunkowa ilość oleju opałowego objętego podstawowym zamówieniem wynosi 50 m3, a zamówienia w ramach prawa opcji wynosi 50 m3. Wskazane ilości oleju opałowego są wielkościami orientacyjnymi, szacowanymi na podstawie zużycia w latach poprzednich oraz przewidywanego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający, w zależności od potrzeb, zastrzega możliwość zakupu oleju opałowego, w ilościach:1) mniejszych niż prognozowane podstawowe zamówienie (o maksymalnie 50 % w stosunku do szacowanych ilości),2) większych niż prognozowane podstawowe zamówienie - pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości Umowy (zgodnie ze wskazanym wyżej zakresem w ramach prawa opcji).W takim przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego Umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.b) Przedmiotem zamówienia podstawowego jest zakup oleju opałowego do maksymalnej wartości określonej w § 8 ust. 1 umowy w ramach ilości podstawowej, tj. ok. 50 000,00 dm3 = 50 m3 do nieruchomości znajdujących się w: Kuraszewie, a także w Lubartowie, Parczewie, Grabanowie oraz na innych nieruchomościach, które zostaną zlecone do zarzadzania Zamawiającemu w trakcie trwania umowy. c) W ramach opcji przewidywany jest zakup oleju do maksymalnej wartości zamówienia w ramach opcji określonej w §8 ust. 1 umowy odpowiadającej ok. 50 m3 oleju opałowego do kotłowni na nieruchomościach znajdujących się w Lubartowie, Parczewie, Kuraszewie, Grabanowie oraz na innych nieruchomościach, które zostaną zlecone do zarządzania Zamawiającemu w trakcie trwania umowy.d) Jednorazowa dostawa oleju do kotłowni w Kuraszewie nie będzie mniejsza niż 5 m3; do pozostałych kotłowni nie będzie mniejsza niż 1 m3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także warunki realizacji dostawy i obowiązki Wykonawcy opisane są w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach