Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w sezonie grzewczym 2022/2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 83 345 00 24 , fax. (+48) 83 345 00 24
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
  ul. Bialska 7
  21-542 Leśna Podlaska, woj. lubelskie
  tel. (+48) 83 345 00 24, fax. (+48) 83 345 00 24
  REGON: 000099458
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w sezonie grzewczym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej oleju opałowego ilości do 105000 l (słownie: sto pięć tysięcy litrów), spełniającego co najmniej następujące wymagania:1) gęstość w temperaturze 150C – nie większa niż 0,860g/ml,2) lepkość kinematyczna w temperaturze 200C - nie większa niż 6,00 mm2/s,3) wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,4) temperatura zapłonu – nie niższa niż 560C,5) zawartość siarki – nie większa niż 0,20%.Dostarczone paliwo ma odpowiadać w/w warunkom technicznym i Polskim Normom przenoszącym normy europejskie.W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania oleju do kotłowni olejowej przewiduje się możliwość ograniczenia zakupu oleju opałowego do wielkości nie mniejszej niż 50000 l.Dostawa oleju – ma być dokonywana w litrach rzeczywistych. Jednorazowa dostawa będzie wynosiła od 8000 do 10000 litrów (będzie wielokrotnością 100 litrów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach