Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182620910 , fax. 182620936
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ochotnica Dolna
  os. Dłubacze 160
  34-452 Ochotnica Dolna, woj. małopolskie
  tel. 182620910, fax. 182620936
  REGON: 491892587
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Ochotnica Dolna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Ochotnica Dolna. Specyfikacja ilościowa i jakościowa dostawy oleju opałowego do budynków Gminy Ochotnica Dolna. Szacunkowa wielkość dostawy: Szkoła Podstawowa Tylmanowa- 13 tys. litrów, Schronisko młodzieżowe Ustrzyk Ochotnica Górna- 3 tys. litrów, Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Dolna- 9 tys. litrów, Zakład Gospodarki Komunalnej Ochotnica Dolna- 4 tys. litrów, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gminny budynek z pocztą – jedna wspólna kotłownia- 15 tys. litrów, Ośrodek Zdrowia Ochotnica Dolna- 10 tys. litrów, razem: 54 tys. litrów. UWAGA!!! 1/ ilość opału dostarczanego do danego budynku gminnego może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania. 2/ dostawa opału obejmuje transport i pompowanie do zbiorników. 3/ nabywcą opału jest Gmina Ochotnica Dolna, odbiorcami jednostki wymienione wyżej. 4/ dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze 15ºC. 5/ zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. art. 31a ust. 2 (Dz. U. z 2017 r., poz. 43, z późn. zm.). 6/ zakup będzie realizowany wg indywidualnych zamówień Kierowników jednostek Parametry jakościowe: 1/ wartość opałowa oleju opałowego - min 42 MJ/kg 2/ gęstość w temperaturze 15°C – max 0,860 Mg/m³, 3/ lepkość kinematyczna w 20°C – max 6,0 mm2/s, 4/ temperatura zapłonu – min 56ºC, 5/ temperatura płynięcia – max – 20°C 6/ zawartość siarki – max 0,1 % masy, 7/ zawartość wody – max 200 mg/kg, 8/ zawartość stałych ciał obcych – max 24 mg/kg, 9/ pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacji – max 0,3% masy, 10/ pozostałość po spopieleniu – max 0,01 % masy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach