Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie ogłasza przetarg

 • Adres: 89310 Łobżenica, Chlebno
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2860014 , fax. 0-67 2860014
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
  Chlebno 8
  89310 Łobżenica, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2860014, fax. 0-67 2860014
  REGON: 30469700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswchlebnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie. Parametry oleju: – wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, – zawartość siarki – nie większa niż 0,10 % (m/m), – zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg, – gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 0,860 kg/m3, – temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC, – lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6,00 mm2/s, – pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie większa niż 0,3 % (m/m), – pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m), – zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg, – skład frakcyjny: – do temperatury 250oC destyluje mniej niż 65 % (V/V), – do temperatury 350oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V), – temperatura płynięcia nie wyższa niż minus 20oC. Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy zakupi około 65 m³ oleju opałowego. Przewiduje się od 5 do 8 dostaw.Zapotrzebowanie na olej opałowy w ilości 65 m³ określone w Załączniku nr 1 do SIWZ na podstawie, którego została określona cena oferty jest orientacyjne. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zakupu w pełnym zakresie i zapłaci wyłącznie za olej opałowy faktycznie pobrany. Zapotrzebowanie to służy jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert i wyboru Wykonawcy. Odbiór ilościowy dostawy oleju będzie następować na podstawie legalizowanych liczników przepływowych, w które muszą być wyposażone samochody Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego oleju opałowego w miejscu dostawy. Dostawy oleju opałowego do Zamawiającego realizowane będą na koszt Wykonawcy. Zlecenia składane będą telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego. Realizacja każdej zamówionej partii oleju w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Miejsce dostaw oleju opałowego – Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8, 89–310 Łobżenica. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek przedstawiając koncesję na obrót paliwami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 3. Wykonawca, w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach