Przetargi.pl
Budowa zadaszenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62510 Konin, ul. Sulańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 113 278 , fax. 632 113 278
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
  ul. Sulańska 13
  62510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 113 278, fax. 632 113 278
  REGON: 30171959200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzgok.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zadaszenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MZGOK Sp. z o.o. w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia istniejącego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Koninie przy ul. Sulańskiej 13 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1436/5. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do SIWZ i w zakresie określonym w wydanym pozwoleniu na budowę (Decyzja Prezydenta Miasta Konina nr 87 z dnia 02-05-2016 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach