Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na zasadzie tankowania do pojazdów i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – w stacji paliw należącej do Wykonawcy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, Piaskowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 367 16 07, 600284745
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
  Piaskowa 1
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 367 16 07, 600284745
  REGON: 33091765100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-zlocieniec.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na zasadzie tankowania do pojazdów i urządzeń należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – w stacji paliw należącej do Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest tankowanie samochodów zamawiającego olejem napędowym w ilości 150 000 l wg PN-EN 590+A1:2017-06 - letniego i zimowego do pojazdów należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – w stacji paliw należącej do Wykonawcy w okresie od dnia podpisania umowy od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r. w ilości: olej napędowy – do 150 000 litrów, 2. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680), oraz zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwo letnie a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. 3. Podane ilości oleju napędowego określone w pkt.1 mają charakter planowany i orientacyjny. Zamawiający zastrzega, że może dowolnie zmniejszyć ilość zamówionego paliwa poniżej ilości określonych szacunkowo w zależności od jego rzeczywistych potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne. 4. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa do pojazdów Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6:00 do 21:00, oraz możliwość tankowania w dni wolne w godzinach od 7:00 do godz. 17:00, w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego - znajdującej się w odległości nie większej niż 7 km od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., w Złocieńcu, ul. Piaskowa 1, liczone najkrótszą drogą publiczną. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. 6. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu ofertowym ceny netto, podatku VAT i ceny brutto. W formularzu ofertowym Wykonawca określi wielkość upustu jako wartość procentową obowiązującą w niezmiennej wysokości przez okres umowy. Opust wyrażony lub przeliczony na wartość procentową będzie obowiązywać dla wszystkich paliw będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca udziela w okresie realizacji umowy stałego upustu (%) od dziennej ceny sprzedaży brutto jednego litra paliwa. Ceny za wyspecyfikowane powyżej paliwa będą naliczane według cen detalicznych obowiązujących w stacji paliw Wykonawcy w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania paliwa pomniejszona o stały upust. 7. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezgotówkowo i będzie podlegało wpisowi do „Zestawienia wydawanych paliw w okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r. , które w szczególności będzie zawierało: liczbę porządkową, datę zakupu paliwa, numer rejestracyjny pojazdu lub rodzaj sprzętu, do którego zostało zakupione paliwo, ilość paliwa, rodzaj paliwa, dzienną cenę sprzedaży pobranego paliwa, cenę z uwzględnieniem rabatu, wartość zakupionego paliwa (brutto), wartość zakupionego paliwa z uwzględnieniem rabatu, czytelny podpis pobierającego paliwo, podpis pracownika stacji. 8. Potwierdzeniem pobrania towaru będzie podpis pobierającego w zestawieniu wydawanych paliw. 9. Wykonawca musi dysponować minimum 1 stacją paliw w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego. Stacje paliw muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U 2014 r. poz. 1853 ze zm.). W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych norm. 10. Stacja paliw powinna być zaopatrzona w system monitoringu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) 2) Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert. 4) Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: 40 8570 1012 3906 6950 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim / Złocieniec. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w terminie do składania ofert w siedzibie Zamawiającego ZGM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec w sekretariacie lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”. Kopię dołączyć do oferty. 6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały przesłanki jego zatrzymania. b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 8) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755). W przypadku wygaśnięcia koncesji w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na cały okres trwania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty– załącznik do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 5.1.4 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 3) odpowiednie pełnomocnictwa Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6) W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 6.2 ust. 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 3.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz.Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach