Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego letniego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7660119 , fax. 071 7660630
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Weigla 5 5
  50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7660119, fax. 071 7660630
  REGON: 93009024000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego letniego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego letniego w ilości 2.500 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091340007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły spełnia - nie spełnia. 2.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z poźn. zm.). Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły spełnia - nie spełnia. 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 3.Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z póżn. zm.) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: -dokument określony w pkt. 1 składają Wykonawcy wspólnie, -dokument określony w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, -dokument określony w pkt. 3 składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.4wsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach