Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do służbowych środków transportu Parku Narodowego Gór Stołowych z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.

Park Narodowy Gór Stołowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8661436 , fax. 074 8662097
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy Gór Stołowych
  ul. Słoneczna 31 31
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8661436, fax. 074 8662097
  REGON: 89022381900011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do służbowych środków transportu Parku Narodowego Gór Stołowych z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie na stacjach paliw wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji. 2. Przewidywana ilość: benzyna bezołowiowa Pb 95 10800 l, olej napędowy ON (letni, zimowy) 34800 l, skroplony gaz ropopochodny LPG 6000 l. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych paliw. 3. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie według cennika detalicznego stacji paliw, obowiązującego w dniu tankowania z uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu zgodnie z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091340007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pngs.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach