Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2022/2023

GMINA CHRZANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-305 Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHRZANÓW
  Chrzanów Trzeci 112
  23-305 Chrzanów, woj. lubelskie
  REGON: 830409560
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości 70 000 litrów (siedemdziesiąt tysięcy litrów), w tym: dla Urzędu Gminy 20.000 litrów, dla szkoły w Chrzanowie 40.000 litrów, dla szkoły w Otroczu: 10.000 litrów.UWAGA! Zamawiający informuje, iż z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane trzy umowy: jedna pomiędzy Gminą Chrzanów a Wykonawcą, druga pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową w Chrzanowie a Wykonawcą, trzecia umowa pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową w Otroczu a Wykonawcą. Ostateczna ilość przedmiotu zamówienia będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie wyżej określonym, z tymże zmniejszenie lub zwiększenie rzeczywiście zamówionego przedmiotu zamówienia może nastąpić maksymalnie w 30 % w stosunku do szacunkowej ilości. W przypadku zmniejszonej ilości przedmiotu zamówienia wykonawca nie nabywa praw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom zgodnym z charakterystyką jakościową wymaganą Polską Normą PN-C 96024:20113. Olej napędowy grzewczy powinien charakteryzować się następujących parametrami:· Gęstość w temperaturze 15 stopni Celsjusza - nie większa niż 0,860 g/ml;· Temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 stopni Celsjusza;· Lepkość kinetyczna w temperaturze 20 stopni Celsjusza - nie większa niż 6,00 mm2/s;· Skład frakcyjny:o - do 250 stopni Celsjusza - destyluje nie więcej niż 65%/V/V,o - do 350 stopni Celsjusza - destyluje nie mniej niż 85%/V/V,· Zawartość siarki - nie więcej niż 0,20 %/m/m,· Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,3 %/m/m,· Pozostałość po spopieleniu- nie większa niż 0,01%/m/m,· Zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg,· Całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie większa niż 24mg/kg,· Wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg,· Temperatura płynięcia- nie wyższa niż (-)20 stopni Celsjusza4. Dostawy oleju realizowane będą sukcesywnie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi nie dłużej niż 3 dni od momentu złożenia zamówienia.5. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 15:00.6. Zamówienia będą przekazywane telefonicznie bądź drogą mailową. Zamówienia składane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku.7. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego opału, zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczanego opału (w obecności osoby która dostarczyła produkt) oraz przekazania ich do analizy.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju o parametrach nie gorszych niż określone powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach