Przetargi.pl
Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, sportowej oraz obuwia.

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, sportowej oraz obuwia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, ochronnej, sportowej oraz obuwia. 2. Przedmiot zamówienia opisują odpowiednio załączniki nr 1.1 – 1.4 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w przedmiocie zamówienia i gwarantuje odbiór ilości asortymentu ujętego w tabeli załącznika nr 1.1 – 1.4 do SIWZ na poziomie 70% z dopuszczeniem zmian ilościowych w poszczególnych asortymentach. Pozostałe 30% zostanie opcjonalnie wykorzystane w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego, do granicy pełnego wykorzystania ilości wskazanych w tabeli formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do trzykrotnego zwiększenia ilości określonych w tabeli formularza ofertowego poszczególnych asortymentów z zachowaniem ich cen jednostkowych, do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy brutto. 4. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy przez okres 12-tu miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 5. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (oryginał), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach