Przetargi.pl
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Brzeskie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 49-301 Brzeg, ul. Mossora
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 444 65 75, , fax. 77 416 22 18
 • Data zamieszczenia: 2020-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Medyczne
  ul. Mossora 1
  49-301 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 77 444 65 75, , fax. 77 416 22 18
  REGON: 31343700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i systemu informatycznego, dostawa odczynników do analizatora hematologicznego wraz z jego dzierżawą oraz dostawa odczynników do analizatora RKZ z kooksymetrią wraz z jego dzierżawą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Laboratorium Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo- ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowią Załączniki od nr 2.1 do 2.4 do SIWZ - formularze cenowe, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz platformie: https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz "Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy", na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4 do SIWZ);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Formularz asortymentowo-cenowy- zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do 2.4 do SIWZ c) Jeżeli dotyczy: zobowiązania innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). d) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach