Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów – serologia, hematologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 797606266 , fax. 68 352 87 59
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Zwycięstwa 1
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 797606266, fax. 68 352 87 59
  REGON: 31039600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzozsulechow.med.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów – serologia, hematologia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów oraz dostawa drobnego sprzętu medycznego - szcze-gółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 wraz załącznikami do poszczegól-nych pakietów (2)- do niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został w załącznikach nr 3 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 6. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Wykonawca składa ofertę na jedną lub wszystkie części. 8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje z wybranej przez siebie części. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, należy przez to rozumieć produkt rów-noważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (formularz cenowy – zał. nr 3 do SWIZ) dla każdego elementu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówie-nia – formularz cenowy wraz załącznikami. 3.3. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ujętych na wykazie MziOS zawartych w odczynnikach. 3.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udziele-nie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre-zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 4.2. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warun-ków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach