Przetargi.pl
dostawa odczynników i surowic diagnostycznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników i surowic diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całości lub w częściach dostaw odczynników i surowic diagnostycznych, partiami określonymi odrębnie wg potrzeb Zamawiającego, na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każda z części przedmiotu zamówienia stanowi odrębne zadanie. Szczegółowy wykaz odczynników i surowic diagnostycznych stanowiących przedmiot zamówienia określono poniżej: zad. 1 p.1 Kaseta neutralna 1 op. a 100 szt. (Kasety do mikrometody) op. 7 zad. 1 p.2 Anti human globulin anti IgG do testu PTA 1 op. a 100 szt. (Kasety do mikrometody) op. 12 zad. 1 p.3 Anti human globulin IgG+C3d do testu PTA 1 op. a 100 szt.( Kasety do mikrometody) op. 12 zad. 1 p.4 Kaseta do oznaczania antygenów Rh: Blood gruping reagents anti-C, anti-E, anti-c, anti-e, anti-K 1 op. a 100 szt. (Kasety do mikrometody) op. 4 zad. 1 p.5 Bliss 1 op. a 3 x10 ml op. 18 zad. 1 p.6 Kaseta BioVue - grupowa dla biorców, 2 badania na jednek kasecie: Anti-A, - B, - D, Anti -A, -B, -D, 1 op 5x20 szt op. 6 zad. 2 p.1 Paski wskaźnikowe ph 5,0-8,0 DUOTEST 1 rolka a 5 m rolka 1 zad. 2 p.2 Trombina liofilizowana 500/400/j.m. amp. 20 zad. 3 p.1 Roztwór PBS gotowy do użycia 1 op. a 5l buforowany roztwór soli fizjologicznej gotowy do użycia op. 80 zad. 3 p.2 Koncentrant (PBS) 1 litr soli fizjologicznej op. 2 zad. 4 p.1 Zestaw odczynników do elucji kwaśnej przeciwciał klasy IgG /20/5/8/ml proporcjonalnie do zastosowania 20ml/5ml/8ml +/- 2ml dla każdego odczynnika op. 1 zad. 5 p.1 Surowica z kroplomierzem / odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG, gotowy do użycia, dopuszcza się lekko barwiony 1 szt. a 10 ml szt. 15 zad. 5 p.2 Surowica / odczynnik antyglobulinowy poliwalentny, 1 szt. a 5 ml, pojemnik z kroplomierzem, gotowy do użycia, dopuszcza się lekko barwiny szt. 35 zad. 6 p.1 Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml 0,05 IU/ml gotowy do użycia, do mikrometody (do testu enzymatycznego i PTA) ml 155 zad. 6 p.2 Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml 0,1 IU/ml gotowy do użycia, do metod probówkowych ml 105 zad. 6 p.3 Roztwór LISS, 1 szt. a 100 ml o niskiej sile jonowej szt. 200 zad. 6 p.4 Dolichotest 1 szt. a 2 - 5 ml ml 15 zad. 6 p.5 Odczynnik papainowy gotowy do użycia, 1 szt. a 3 - 5 ml odczynnik stabilny po otwarciu do daty ważności określonej na etykiecie ml 125 zad. 6 p.6 PEG - glikol 1 szt. A 5-10 ml roztwór glikolu polietylenowego 20% ml 180 zad. 7 p.1 Odczynnik monoklonalny Anty C a 5 ml szt. 27 zad. 7 p.2 Odczynnik monoklonalny Anty E a 5 ml szt. 27 zad. 7 p.3 Odczynnik monoklonalny Anty c a 5 ml szt. 27 zad. 7 p.4 Odczynnik monoklonalny Anty e a 5 ml szt. 27 zad. 7 p.5 Odczynnik monoklonalny Anty Cw a 2 ml szt. 16 zad. 7 p.6 Odczynnik monoklonalny Anty Lea a 2 ml szt. 23 zad. 7 p.7 Odczynnik monoklonalny Anty Leb a 2 ml szt. 20 zad. 7 p.8 Odczynnik monoklonalny Anty JKa a 2 ml szt. 25 zad. 7 p.9 Odczynnik monoklonalny Anty JKb a 2 ml szt. 23 zad. 7 p.10 Odczynnik monoklonalny Anty S a 2 ml szt. 25 zad. 7 p.11 Odczynnik monoklonalny Anty s a 2 ml szt. 20 zad. 7 p.12 Odczynnik monoklonalny Anty M a 2 ml szt. 39 zad. 7 p.13 Odczynnik monoklonalny Anty N a 2 ml szt. 21 zad. 7 p.14 Odczynnik monoklonalny Anty P1 a 2 ml szt. 20 zad. 7 p.15 Odczynnik monoklonalny Anty K 1 op. a 5 - 10 ml ml 290 zad. 7 p.16 Odczynnik monoklonalny Anty k (Celano) a 2 ml do testu bezpośredniej aglutynacji szt. 11 zad. 7 p.17 Odczynnik monoklonalny anty-A drugi klon a 10 ml szt. 14 zad. 7 p.18 Odczynnik monoklonalny anty-A pierwszy klon, a 10 ml szt. 14 zad. 7 p.19 Odczynnik monoklonalny anty-B drugi klon, a 10 ml szt. 14 zad. 7 p.20 Odczynnik monoklonalny anty-B pierwszy klon a 10 ml szt. 14 zad. 7 p.21 Odczynnik monoklonalny anty D IgM+IgG a 10 ml szt. 18 zad. 7 p.22 Odczynnik monoklonalny anty D RUM-1 a 10 szt. 16 zad. 8 Odczynnik monoklonalny/poliklonalny/surowica Anty Fya a 2 ml do testu bezpośedniej aglutynacji szt. 11 zad. 9 Odczynnik monoklonalny/surowica Anty Fya a 2 ml do mikrotestu PTA szt. 10 zad. 10 Odczynnik monoklonalny/poliklonalny/surowica Anty Fyb a 2 ml do testu bezpośredniej aglutynacji szt. 11 zad. 11 Odczynnik monoklonalny/surowica Anty Fyb a 2 ml do mikrotestu PTA szt. 10 zad. 12 p.1 Krwinki wzorcowe uczulone 0Rh+ opłaszczone p/c anty-D a 2 ml, do metody probówkowej PTA stężenie od 25% do 40% (+/- 2%) szt. 26 zad. 12 p.2 Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO (trzykrwinkowy: A1, B, 0), w płynie konserwującym a 4-5ml - stężenie od 25% do 40% (+/- 2%) zestaw 13 zad. 12 p.3 Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał w płynie konserwującym a 4-5 ml stężenie od 25% do 40% (+/-2 %) zestaw 13 zad. 12 p.4 Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał w płynie konserwujacym a 4-5 ml stężenie od 25% do 40 % (+/- 2%) zestaw 13 zad. 12 p.5 Dopełniający zestaw krwinek wzorcowych (do poz. 4) do identyfikacji przeciwciał w płynie konserwujacym a 4-5 ml stężenie od 25% do 40 % (+/- 2%) zestaw 13 zad. 12 p.6 Surowica grupy AB 2-5 ml szt. 2 zad. 13 Podstawy zestaw krwinek A, B, Rh+/- do dziennej kontroli odczynników do oznaczania grup krwi zestaw 13 zad. 14 Dimetylosulfotlenek - DMSO 99,5% 1 op. a 500 ml op. 1 zad. 15 Glicerol (gliceryna bezwodna cz.d.a. a 1 litr) op. 4 zad. 16 Odczynnik Türka 1 op. a 1 litr op. 1 zad. 17 Roztwór ACD 1op. a 500 ml op. 70 zad. 18 Płytki Coun-Tact 1 op. a 20 szt. (do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni) op. 450 zad. 19 p.1 Sól fizjologiczna inj.Na Cl 0,9% w butelkach 1 op. a 500 ml op. 10 zad. 19 p.2 Sól fizjologiczna inj.Na Cl 0,9% w workach 1 op. a 250 ml op. 120 zad. 20 "odczynniki do automatycznego licznika (typ Adam rWBC) do liczenia leukocytów resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi i osoczu – ilość badań 600 */nazwa handlowa ADAM rWBC kit 1 op. zawiera 50 slajdów, roztwór standardowy 7 ml oraz r-Solution 25 ml lub równoważne/" op. 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach