Przetargi.pl
Dostawa odczynników, gazów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226063600 , fax. 228490426
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
  ul. Rakowiecka 36
  02-532 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226063600, fax. 228490426
  REGON: 000053835
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, gazów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa odczynników, gazów, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016, o minimalnych wymaganych parametrach użytkowych i ilościowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa artykułów będzie następowała etapami w ciagu 7 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach 8:30 -15:30, średnio 1 raz na miesiąc. Zapłata następować będzie na podstawie faktur, określających ilość faktycznie dostarczonego towaru,którego ceny jednostkowe określone będą w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularzu Asortymentowo-Cenowym. Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego rodzaju kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych rodzajów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych towarów.Zamawiający deklaruje realizację zamówienia na poziomie min. 70%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24110000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach