Przetargi.pl
"Dostawa odczynników." "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń do ich wykonywania."

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, pl. Medyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3682012, 3682449 , fax. (032) 368 20 12
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
  pl. Medyków 1
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 3682012, 3682449, fax. (032) 368 20 12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss5.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa odczynników." "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń do ich wykonywania."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa odczynników”. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń do ich wykonania ” , w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach