Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu.

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 960 600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 960 600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentacje projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach