Przetargi.pl
Dostawa odczynników do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 92-103 Łódź, Brzezińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426163103, , fax. +48426792638
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa
  Brzezińska 5/15
  92-103 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426163103, , fax. +48426792638
  REGON: 00005023900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis odczynników znajduje się w poszczególnych częściach zamówienia w załącznikach od nr 1 do nr 4 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z nich. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji. Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań. W przypadku innych odczynników Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, w szczególności, muszą być o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Dostawy produktów stanowiących przedmiot zamówienia następować będą sukcesywnie na podstawie rzeczywiście zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości. Miejsce dostawy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15 i ul. Gdańska 118 w Łodzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy na część/części na którą Wykonawca składa ofertę/y; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SIWZ; 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach