Przetargi.pl
Dostawa odczynników do pracowni serologii wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 797704880, , fax. 825 724 170
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Al. J. Piłsudskiego 64
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 797704880, , fax. 825 724 170
  REGON: 11019766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do pracowni serologii wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie 1 Płyn Liss -L (płynny) Standard anty - D , stężenie 0,02μg/ml (0,1 IU/ml) IgG anty-D, do kontroli prawidłowości wykonywania testu antyglobulinowego (PTA) Standard anty - D , mikro stężenie nie wyższe niż 0,01 μg/ml (0,05 IU/ml) ≤ 0,01 μg/ml (0,05 IU/ml) do kontroli poprawności wykonywania testu antyglobulinowego techniką manualną mikrokolumnową Surowica grupy AB-koloid Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna, bezbarwna, do wykrywania przeciwciał klasy IgG oraz składników C3 dopełniacza zaabsorbowanych na krwinkach czerwonych, w testach antyglobulinowych Dolichotest gotowy do użycia PBS-buforowany roztwór soli fizjologicznej Odczynnik monoklonalny anty A klon I Odczynnik monoklonalny anty A klon II Odczynnik monoklonalny anty B klon I Odczynnik monoklonalny anty B klon II Odczynnik monoklonalny anty D IgM + IgG klon Blend Odczynnik monoklonalny anty D IgM klon II Standaryzowane Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał, maksymalna pojemność ampułki 4 ml Standaryzowane krwinki Wzorcowe do układu ABO, maksymalna pojemność ampułki 4 ml Standaryzowane krwinki wzorcowe 0Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty D Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO z krwinkami A2 Zestaw próbek kontrolnych skład: BRhD+ DCcEeK+ , ARhD- dcceeK- z przeciwciałami anty - D zadanie 2 Grupa krwi z BTA (A-B, DVI+, ctl/DAT Diaclon AB0/D/DAT+ Newborn (150-200) Potwierdzenie grupy krwi – druga seria A-B-DVI-/ inne klony niż w pkt. 1 Diaclon ABD confirmation for patients (150-200) Screening przeciwciał Karta do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA-LISS karta LISS/Coombs (1200 (1152) ) Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał do kart PTA-LISS i NaCl 1 op. - 100 oznaczeń (1200) ID-Dia Cell I-II-III Odczynniki LISS ID-Diulen 1-2 Końcówki do pipet Dzierżawa wirówki kompatybilnej z odczynnikami z poz. 1-6, wirówka na max. 10 mikrokart – 1 szt. Dzierżawa inkubatora małego – 1 szt. Dzierżawa pipet automatycznych z zakresem 12,5µl, 25µl, 50µl – 2 szt. Dzierżawa klimatyzatora temperatury omieszczenia poniżej 25 st. C – 1 szt. Dzierżawa dyspensera – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Druk oferty, Pełnomocnictwo do reprezentowania, oświadczenia wykonawcy zał. 3a i 3b oraz 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach