Przetargi.pl
Dostawa odczynników do oznaczeń przeciwciał SARS-CoV-2.

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Pszenna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4757600, 4757615 , fax. 684 757 700
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
  ul. Pszenna 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4757600, 4757615, fax. 684 757 700
  REGON: 97794709400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do oznaczeń przeciwciał SARS-CoV-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników do oznaczeń przeciwciał SARS-CoV-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach