Przetargi.pl
Dostawa i instalacja aparatury i wyposażenia oraz szkolenie personelu zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanej aparatury

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja aparatury i wyposażenia oraz szkolenie personelu zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanej aparatury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup Echokardiografu - 1 szt. wyposażenie do walki z COVID - 19 w ramach realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o." realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna",Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112340-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną