Przetargi.pl
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK” Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą poniższe dokumenty: - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia; - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia; - instrukcja dotycząca utylizacji odpadów powstałych w trakcie używania przedmiotu zamówienia, - karty charakterystyki, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 (Dz. U. UE.L.06.396.1) zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.2010.133.1) oraz Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP - Dz. Urz. UE L 353/1)- jeżeli dotyczy - kserokopia dokumentów dopuszczających towar do obrotu i do używania tj. deklaracji wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej przy współudziale której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych wymienionych w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186); - świadectwo CE dla oferowanych analizatorów i odczynników; - pełnej i wyczerpującej instrukcji obsługi, konserwacji i usuwania problemów oraz błędów powstałych w trakcie użytkowania, w języku polskim; - ulotki odczynnikowe oraz karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych w języku polskim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach