Przetargi.pl
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich w zakresie 6 (sześciu) części: CZĘŚĆ NR 1 – CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH -dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 2 – AKUMULATORY ELEKTRYCZNE - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 3 – OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 4 – FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (POJAZDY SILNIKOWE) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 5 – FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (AGREGATY) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 6 – CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH (MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej;

32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 181 536, , fax. 261 181 607
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
  Wojska Polskiego 2F
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 261 181 536, , fax. 261 181 607
  REGON: 61402337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich w zakresie 6 (sześciu) części: CZĘŚĆ NR 1 – CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH -dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 2 – AKUMULATORY ELEKTRYCZNE - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 3 – OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 4 – FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (POJAZDY SILNIKOWE) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 5 – FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (AGREGATY) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 6 – CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH (MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich w zakresie 6 (sześciu) części: CZĘŚĆ NR 1 – CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH -dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 2 – AKUMULATORY ELEKTRYCZNE - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 3 – OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 4 – FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (POJAZDY SILNIKOWE) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej  CZĘŚĆ NR 5 – FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (AGREGATY) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej, CZĘŚĆ NR 6 – CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH (MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1 - CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH -dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie CZĘŚCI NR 1 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1a do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 2 - AKUMULATORY ELEKTRYCZNE - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie CZĘŚCI NR 2 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 3 - OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie CZĘŚCI NR 3 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 3a do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia – stanowiący Załącznik nr 3b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 4 - FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (POJAZDY SILNIKOWE) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie CZĘŚCI NR 4 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 4a do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia – stanowiący Załącznik nr 4b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 5 - FILTRY WLOTU OLEJU, PALIWA I POWIETRZA (AGREGATY) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie CZĘŚCI NR 5 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 5a do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia – stanowiący Załącznik nr 5b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 6 - CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW I SILNIKÓW DO NICH (MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) - dostawa zakupu do Służby Czołgowo-Samochodowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie CZĘŚCI NR 6 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 6a do SIWZ; 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia – stanowiący Załącznik nr 6b do SIWZ. 2. Szczegółowe wymagania w stosunku do dostawy – w zakresie CZĘŚCI NR: 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment własnym transportem, na własny koszt, w jednej dostawie (jednej partii) wraz z rozładunkiem do poszczególnych miejsc dostaw/magazynów, zgodnie z załącznikiem nr 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b do SIWZ (Wykaz asortymentowo-ilościowy do danej części) do nw. jednostek wojskowych: - ZESTAWY: A, B, C, D, E, F - do magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Zamość ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – budynek nr 72 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). - ZESTAWY: G, H, I, J, K, L, Ł, M - do magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Lublin ul. Herberta 49, 20-400 Lublin – budynek nr 165 (w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku). - ZESTAW: N, O, P, R - do magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów budynek nr 16 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). Uwaga!: Do każdego zestawu, wyszczególnionego w Wykazie asortymentowo-ilościowym do danej części (odpowiednio dla każdej jednostki bądź instytucji wojskowej), Wykonawca winien wystawić oddzielną fakturę. (sposób fakturowania rozpisany w Wykazie asortymentowo-ilościowym odpowiednio do danej części). 2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Rodzaj dokumentu potwierdzającego parametry techniczno-jakościowe, a wymaganego od Wykonawcy do oferty lub dostawy:  Opis wskazanych danych oferowanego asortymentu w ofercie.  Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym w kolumnie nr 4 (część nr: 1, 2, 3, 4, 5) oraz kolumnie nr 3 (część nr 6) oznaczenia oferowanego wyrobu (w sposób jasny i czytelny, umożliwiającą jego jednoznaczną identyfikację poprzez podanie - nazwy producenta, numeru katalogowego, typu, wersji itp. – celem dokonania sprawdzenia zgodności i weryfikacji oferowanego wyrobu z wymaganiami przedmiotowymi). Zgodnie z art. 29 pkt 3 w przypadku użycia w SIWZ nazw własnych produktów winny one być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia. Produkty takie można zastąpić wyrobami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Zgodnie z art. 30 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „wyrób równoważny” Zamawiający rozumie wyrób kompatybilny ze sprzętem do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych lub lepszych w zakresie wydajności w stosunku do wyrobu zalecanego przez producenta sprzętu. Jest wyrobem fabrycznie nowym. Oferowany „wyrób równoważny” nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych wyrobów.3) Dostawa przedmiotu zamówienia oraz rozładunek towaru przeprowadzany będzie siłami Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszty opakowań, załadunku, transportu, spedycji, ubezpieczenia, podatki oraz wszelkie pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty. 4) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów wraz z transportem i rozładunkiem do w/w magazynów Zamawiającego. 5) Pod pojęciem „wyrób fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie wyłącznie wyroby wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta wyrobu, które zostały opracowane (zaprojektowane) w celu zapewnienia optymalnej jakości, wydajności i niezawodności zgodnie z przeznaczeniem, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyclingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 6) Opony do pojazdów winny być bezwarunkowo fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane), w chwili dostawy do Zamawiającego nie powinny być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na oponach (tzn. wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy wstecz licząc od daty dostawy). 7) Nie dopuszcza się do dostawy ogumienia noszącego ślady napraw lub ingerencji w oponę (zatarcia, nadlewki, doklejane fragmenty gumy itp.), noszących znamiona ich wykonania poza procesem technologicznym opony. Dostarczone opony muszą posiadać aktualną homologację wydaną zgodnie z postanowieniami regulaminu EKG ONZ nr 30 lub 54, w zależności od tego wg jakiego z regulaminów powinna być homologowana dana opona. Dostarczone opony muszą posiadać taką samą rzeźbę bieżnika i nazwę w danym asortymencie odpowiednią do wymagań opisanych w załączniku. Dopuszcza się możliwość zaproponowania opon o wyższych (lepszych) parametrach, niż podane w załączniku. Dostarczone ogumienie powinno móc podlegać przechowywaniu zgodnie z PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie – pakowanie, przechowywanie i transport” 8) Pod pojęciem „wyrób równoważny” Zamawiający rozumie wyrób kompatybilny ze sprzętem do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych lub lepszych w zakresie wydajności w stosunku do wyrobu zalecanego przez producenta sprzętu. Jest wyrobem fabrycznie nowym. 9) Oferowany „wyrób równoważny” nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych wyrobów. 10) Okres i warunki gwarancji: - na części i akcesoria do pojazdów i silników do nich, w tym na akumulatory do samochodów okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, (w przypadku akumulatorów do motocykli nie krótszy, niż 12 miesięcy), od daty dostarczenia, a tym samym podpisania protokołu odbioru. - okres gwarancji na opony - nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostarczenia, a tym samym podpisania protokołu odbioru, - okres gwarancji na filtry i akcesoria jednorazowego użytku - nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia, a tym samym podpisania protokołu odbioru. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 11) Termin dostarczenia „Karty Wyrobu” do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, (wersja elektroniczna (format MS Excel) za pomocą e-mail: lub płyty CD/DVD przesyłką tradycyjną; Poczta Polska, Firma kurierska – prawidłowo uzupełnione karty dostarczanych wyrobów) - termin powiadomienia o dacie dostawy do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, - termin realizacji przedmiotu umowy do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 12) Warunki i termin płatności: przelew w terminie 30 dni kalendarzowych od dostarczenia Zamawiającemu faktury. 13) Tytuły i wysokość kar umownych: zgodnie ze wzorem umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w zakresie części nr 1: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych); w zakresie części nr 2: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych); zakresie części nr 3: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych); zakresie części nr 4: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych); zakresie części nr 5: 100,00 zł (słownie: sto złotych); zakresie części nr 6: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/18/2020 – Dostawa części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich w zakresie części nr …” 4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 03.06.2020 r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. a) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składane jest w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach