Przetargi.pl
Dostawa odczynników do oznaczania NA + , K + , CL- wraz z dzierżawą analizatora na okres 12 miesięcy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Klonowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 582 855 , fax. 343 582 247
 • Data zamieszczenia: 2020-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
  ul. Klonowa 1
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343 582 855, fax. 343 582 247
  REGON: 30658400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalolesno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do oznaczania NA + , K + , CL- wraz z dzierżawą analizatora na okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 SIWZ - formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie ze oferowane odczynniki i inne artykuły będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1 SIWZ, posiadają wymagane prawem ważne atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia itp. wydane przez uprawnione instytucje oraz że zostały dopuszczone do obrotu w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami .Odpowiednie dokumenty i świadectwa zostaną przesłane na każde żądanie zamawiającego. - oświadczenie ze oferowany analizator spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1 SIWZ oraz że został dopuszczony do obrotu w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami .Odpowiednie dokumenty i świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. - oświadczenie Wykonawcy o bezpłatnym serwisie w czasie trwania umowy - oświadczenie Wykonawcy że oferowany analizator jest kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach