Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych i wzorców

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7434272 do 75 , fax. 817 434 686
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Pielęgniarek 6
  20-708 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7434272 do 75, fax. 817 434 686
  REGON: 29314300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsselublin.pis.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych i wzorców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i wzorców szczegółowo opisanych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”) wraz z odbiorem zużytych/pustych opakowań po dostarczonych odczynnikach. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów: Pakiet I – Odczynniki chemiczne, Pakiet II – Odczynniki chemiczne, Pakiet III – Odczynniki chemiczne i wzorce, Pakiet IV – Odczynniki chemiczne, Pakiet V – Wzorce, Pakiet VI – Materiały certyfikowane i wzorce, Pakiet VII – Testy do kontroli sterylizacji, Pakiet VIII – Wzorce PH i konduktometryczne, Pakiet IX – Odczynniki do chromatografii, Pakiet X - Wzorce. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z póżn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty Wypełniony dokument „Wzór oferty” wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W ofercie należy w szczególności podać cenę brutto oraz termin dostawy dla danego pakietu. 2. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach