Przetargi.pl
„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FZ – 240 – 27/18”

Instytut Farmaceutyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 01793 Warszawa, ul. Rydygiera
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 563 850 , fax. 224 563 875
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Farmaceutyczny
  ul. Rydygiera 8
  01793 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 563 850, fax. 224 563 875
  REGON: 4403200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifarm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FZ – 240 – 27/18”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych służących do prowadzenia prac badawczo rozwojowych w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, w terminie max. 21 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego (zgodnie z ofertą wykonawcy). Opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 8 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP; • spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zdolności technicznej lub zawodowej 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt V.1 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór załącznika nr 6 do SIWZ – zobowiązanie winno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, zgodnie z odpowiednim aktem rejestracyjnym) b. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach