Przetargi.pl
Dostawa obłożeń i ubrań jednorazowego użytku sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ.( nr sprawy 06/2014)

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3186000 , fax. 22 3186300, 318 63 41
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
  ul. Stępińska 19/25 19/25
  00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3186000, fax. 22 3186300, 318 63 41
  REGON: 01102681500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obłożeń i ubrań jednorazowego użytku sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ.( nr sprawy 06/2014)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obłożeń i ubrań jednorazowego użytku sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach