Przetargi.pl
Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG – PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu-Topoli

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, Błonie
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 247 223 102 , fax. 247 223 101
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola
  Błonie 138
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 247 223 102, fax. 247 223 101
  REGON: 79295001590000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iung.pulawy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG – PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu-Topoli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu Topoli w ilości 136 ton (cztery pozycje): 1) Nawóz mineralny, granulowany, azotowy 34% N, o skladzie: N (azot całkowity): 34%, N (azot amonowy): 16-18%, N (azot saletrzany): 16-18%. op.a`500 kg (big-bag) w ilości 68 ton 2) Nawóz mineralny, granulowany, azotowy o składzie: N (azot całkowity) 27 %, CaO (tlenek wapnia) 3,5 %, MgO (tlenek magnezu) 4%. op.a`500 kg (big-bag) w ilości 23 ton 3) Nawóz mineralny, granulowany, wieloskładnikowy NPK(S) o składzie: N (azot całkowity): 6%, P2O5 (pięciotlenek fosforu): 12 %, K2O (tlenek potasu) : 34 %, SO3 (trójtlenek siarki): 10 %, Si (krzem): 1%. op.a`500 kg (big-bag) w ilości 36 ton 4) Nawóz mineralny, granulowany, azotowy o składzie: N (azot całkowity w formie amidowej) 46 %, op.a`500 kg (big-bag) w ilości 9 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24440000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany: 1) formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany: formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w pkt.1-2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach