Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II.

Gmina Tuszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6143325 , fax. 42 6143069
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszyn
  ul. Piotrkowska 2/4
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  tel. 42 6143325, fax. 42 6143069
  REGON: 59064830400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji Etapu II projektu o dofinansowanie ze środków UE pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach (umowa 00050-65150-UM0500054/17 z dn 24.07.2017r.) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie i przekazaniu, gotowego, kompletnego zadania inwestycyjnego stanowiącego remont i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach gm. Tuszyn na podstawie: 1) Decyzji Nr 217/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia19.07.2016 r, znak: BiGN.6740.142.2016, 2) Decyzji Nr 46/P/2016 o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 217/2016 z dnia 19.07.2016 r. na rzecz Gminy Tuszyn - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 04.11.2016 r, znak: BiGN.6740.3024.2016, 3) Decyzji Nr 373/2018 o zatwierdzeniu zamiennego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego stacji uzdatniania wody - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 09.08.2018 r, znak: BiGN.6740.307.2018.A.S., 4) Decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych – Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚV.7430.43.2015.BC z dnia 21.12.2015 r. 5) Decyzji znak RŚV.7430.24.2019.MP Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 08.10.2019 r., zmieniającą decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego znak: RŚV.7430.43.2015.BC z dnia 21.12.2015 r. zatwierdzającą projekt robót geologicznych. 4. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie i modernizacji istniejącego budynku SUW, wykonaniu nowego układu technologicznego uzdatniania wody do wymaganej wydajności 80m3/h wraz z nowymi rurociągami wody surowej od studni nr 3 z jej modernizacją i studni nr 4 wraz z jej wykonaniem. Wykonanie dwóch zbiorników wody czystej wraz z rurociągami wody czystej oraz zbiorników na ścieki i wody technologiczne wraz z przepompownią. Wykonaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce obiektów, rurociągów i instalacji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji dotyczących udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych ze studni nr 3 i studni nr 4, oraz na odprowadzenie ścieków technologicznych (wód popłucznych) do rzeki Dobrzynki. Prowadzenie prac związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w zakresie etapu I oraz etapu II musi zapewnić nieprzerwane wydobycie, uzdatnienie oraz dostarczenie wody do odbiorców na dotychczasowych parametrach wydajnościowych (z wyjątkiem czasu niezbędnego na przełączenie ujęć do nowego systemu – w uzgodnieniu z Zamawiającym). 5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: Etap I Modernizację istniejącego budynku SUW ze zmianą przeznaczenia hali filtrów na pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Dobudowę części technologicznej budynku funkcjonalnie połączonej z istniejącym budynkiem. Wykonanie odstojników wód technologicznych (wód popłucznych) wraz z pompownią. Wykonanie sieci i instalacji technologicznych i elektrycznych po terenie. Wykonanie zbiorników wody czystej (gotowe zbiorniki – 2 szt.) na fundamentach żelbetowych. Demontaż wszystkich nieużywanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz innych niezidentyfikowanych sieci. Remont istniejącej studni głębinowej wraz z wymianą pompy głębinowej, armatury urządzeń i orurowania. Zmianę istniejącej technologii na układ technologiczny oparty o aerację, filtracja dwustopniowa. Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego. Przebudowę i budowę dróg wewnętrznych i chodników. Budowę rurociągów wody surowej i wody uzdatnianej. Budowę kanalizacji technologicznej i sanitarnej. Budowę instalacji kablowych nn zasilających, sterowniczych, pomiarowych, monitoringu i wizualizacji. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Rozbiórkę poletek osadowych i osadników na wody popłuczne. Przeprowadzenie rozruchu stacji uzdatniania wody przez okres minimum 14 dni kalendarzowych, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń stacji oraz osiągnięcie pozytywnych wyników badań laboratoryjnych jakości wody tj. osiągnięcie parametrów wody po uzdatnieniu zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) koszty prób i analiz wody potwierdzające uzyskanie pozytywnego efektu rzeczowego obciążają Wykonawcę. Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty Zamawiającemu do dokonania zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń podlegających takiemu zgłoszeniu oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w toku postępowania przed Urzędem Dozoru Technicznego, w tym do uzupełnienie dokumentacji w terminach i zakresie wskazanym przez organ. Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, oraz przeszkolenie 7 osób do obsługi z ZWiK. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej schematów technicznych. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń decyzji innych organów wymaganych przepisami prawa a koniecznych do oddania do eksploatacji stacji uzdatniania wody. Etap II Wykonanie odwiertu studziennego nr 4 wraz ze studnią głębinową, armaturą, urządzeniami i orurowaniem wewnątrz, doborem pompy głębinowej (bez pompy) oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych ze studni nr 3 i studni nr 4, oraz na odprowadzenie ścieków technologicznych (wód popłucznych) do rzeki Dobrzynki. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie decyzji dotyczących udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, poprzez pobór wód podziemnych ze studni nr 3 i studni nr 4, oraz na odprowadzenie ścieków technologicznych (wód popłucznych) do rzeki Dobrzynki. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, oraz na żądanie Zamawiającego przedłoży niezbędne dokumenty dla potrzeb związanych z prowadzeniem i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie. Harmonogram rzeczowo - finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4. Ponadto dla realizacji zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych: 1) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia. 2) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z nim związanych. 3) Wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 4) Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów wraz z wyrównaniem terenu oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 5) Odtworzenie terenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych. 6) Pełna obsługa geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - w 3 egz. 7) Dokumentacja powykonawcza budowy - w 2 egz. 8) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów oraz dojazdów i kładek dla przejść i przejazdów na plac budowy i do zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, zrzut ścieków i wód technologicznych obciążają Wykonawcę. 9) Wykonanie przejść i dojazdów do posesji zapewniających bezkolizyjny dostęp do użytkowanych obiektów. 10) Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu (wodociąg, kanalizacja), usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji. 11) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania. 12) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego. 13) Pisemne powiadomienie o przystąpieniu do robót gestorów sieci i uzbrojenia technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z realizowaną inwestycją. 14) Zagęszczenie gruntu po wykopach wraz z udokumentowaniem wskaźnika zagęszczenia badaniami laboratoryjnymi. 15) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentację projektową, decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wraz z poniesieniem kosztów i opłat z nich wynikających. 16) Uzyskanie na swój koszt wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 17) W okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami zainstalowanych urządzeń i wymianą niezbędnych ich elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego. Częstotliwość wykonania przeglądów – nie rzadziej niż wynika to z DTR urządzeń. Przeglądy należy potwierdzić protokołem. Koszty przeglądów obciążać będą Wykonawcę, natomiast koszt niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (takich jak: filtry, oleje itp.) poniesie użytkownik. 18) Sporządzenie planu BIOZ, PZJ, PTiOR. 19) Opracowanie instrukcji p.poż. oraz montaż urządzeń ochrony p.poż. i oznakowania, zgodnie z projektem technicznym i uzgodnieniami do tego projektu. 20) Wystąpienie z upoważnienia Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ze wszystkimi towarzyszącymi temu decyzjami, opiniami, operatami, uzgodnieniami i poniesieniem wszelkich kosztów tych czynności. 21) Poniesienie kosztów ewentualnego nadzoru archeologicznego, jeżeli zajdzie taka konieczność. 22) Niezbędna wycinka krzewów i drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego organu. 23) Materiały z rozbiórki, w zakresie uzgodnionym przez ZWiK, stanowią własność ZWiK w Tuszynie i należy je protokolarnie przekazać do ZWiK. Koszty poniesione na transport tych materiałów w miejsce wskazane przez ZWiK w Tuszynie będą pokryte przez Wykonawcę. 24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych ponosi w całości Wykonawca. 25) Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe, zgodne z PN-EN i PN, powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności/ własności użytkowych oraz powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny i zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z ZWiK Tuszyn. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu sprawdzenia miejsca robót oraz jego otoczenia, oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielami ZWiK w Tuszynie. 6. Wymogi techniczne dla urządzeń: Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w działaniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane maszyny, materiały, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować: osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, minimum 5 letni okres gwarancji jakości. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) 2. Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). UWAGA I Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez : Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261 Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach – etap II”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formach bezgotówkowych, do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem gwarancji/poręczenia, natomiast oryginał wadium należy załączyć również do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu powinno obejmować cały okres związania z ofertą. Treść dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, iż gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej, w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Muszą być płatne w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Poręczenia/gwarancje winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia), zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - każdy Wykonawca (bez wcześniejszego wezwania) składa - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp., sporządzone w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w przedmiotowym przetargu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach