Przetargi.pl
Dostawa narzędzi i sprzętu endoskopowego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 120 855 , fax. 655 120 707
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
  ul. Szpitalna 7
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 655 120 855, fax. 655 120 707
  REGON: 41105199900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi i sprzętu endoskopowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa artykułów, których zestawienie oraz orientacyjne zapotrzebowanie przedstawione jest w załączonym do niniejszej specyfikacji „Formularzu cenowym"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak wymagań szczegółowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach