Przetargi.pl
Dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 087 830 , fax. 774 333 038
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 087 830, fax. 774 333 038
  REGON: 31344300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych, zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części: Część nr 1 – dostawa protez żółciowych, sond nosowo – żołądkowych oraz balonów do ekstrakcji złogów Część nr 2 – dostawa narzędzi do ERCP Część nr 3 – dostawa narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku Część nr 4 – dostawa narzędzi endoskopowych Część nr 5 – dostawa szczoteczek cytologicznych Część nr 6 – dostawa jednorazowych narzędzi do opanowania krwawienia po usunięciu polipów Część nr 7 – dostawa stentów samorozprężalnych Część nr 8 – dostawa zestawów do opaskowania żylaków przełyku Część nr 9 - dostawa balonów do poszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego i akcesoriów do zabiegów ERCP Część nr 10 – dostawa klipsów hemostatycznych Część nr 11 – dostawa pętli do polipektomii Część nr 12 – dostawa preparatu do tamowania krwawień Część nr 13 – dostawa akcesoriów endoskopowych jednorazowego użytku Część nr 14 – dostawa ustników jednorazowego użytku Część nr 15 – dostawa ustników wielorazowego użytku Część nr 16 – dostawa szczoteczek do czyszczenia Część nr 17 – dostawa klipsów do leczenia perforacji wraz z akcesoriami pomocniczymi Część nr 18 – dostawa sterylnych igieł do skleroterapii Część nr 19 – dostawa pętli do usuwania płaskich zmian Część nr 20 – dostawa pułapek na polipy oraz pętli Część nr 21 – dostawa cewników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach