Przetargi.pl
Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej

Gmina Korfantów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4343820 w. 44 , fax. 774 343 817
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korfantów
  ul. Rynek 4
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 077 4343820 w. 44, fax. 774 343 817
  REGON: 53840300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej, na działce nr 77/2, w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów: „Słodka kraina”. Przedmiot zamówienia obejmuje również okres gwarancji i rękojmi po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Zakres prac obejmuje m. in. wykonanie konstrukcji wiaty z pokryciem blachodachówką, orynnowaniem i pozostałymi pracami dekarsko-ciesielskimi, wykonanie odprowadzenia wody opadowej z dachu wiaty, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zapewnienie kierowania budową przez Kierownika Budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) Pieniądzu – wadium uznane zostanie za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy będzie zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia i godziny, w której upływa termin składania ofert. Jeżeli w godzinie, w której upływa termin składania ofert wadium nie będzie zaksięgowane na koncie Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001 (kopię potwierdzenia wpłaty proszę dołączyć do oferty). b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4. Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy; 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy; 3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach