Przetargi.pl
Dostawa nabiału

Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-470 Istebna, Istebna 500
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8575600, 8575606 , fax. 033 8575630
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
  Istebna 500 500
  43-470 Istebna, woj. śląskie
  tel. 033 8575600, 8575606, fax. 033 8575630
  REGON: 00029726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpkubalonka.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nabiału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa nabiału wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy nabiału według zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien posiadać odpowiednie normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie będzie wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. b. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 i 2ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Wypełniony formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony formularz asortymentowo-cenowy będący załącznikiem nr 2 do SIWZ b)Oświadczenie Wykonawcy jak załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ. c)Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4 d)Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz podpisywania dokumentów przetargowych tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e)Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. f)Pełnomocnictwo - Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): a)Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji- wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów- winno być dołączone do oferty, b)Oferta powinna być podpisana przez każdego z partnerów lub ustanowionego pełnomocnika, c)Ustanowiony pełnomocnik powinien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcpkubalonka.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach