Przetargi.pl
Dostawa mrożonych owoców, warzyw i ryb do Zespołów Oświatowych na terenie Gminy Siedlce

Gmina Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 633 25 40 wew. 56 , fax. 25 6323630
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedlce
  ul. Asłanowicza 10 10
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 633 25 40 wew. 56, fax. 25 6323630
  REGON: 71158255200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiedlce.pl i http://e-bip.pl/Start/26
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mrożonych owoców, warzyw i ryb do Zespołów Oświatowych na terenie Gminy Siedlce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych owoców, warzyw i ryb zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWIZ do Zespołów Oświatowych w : Białkach, Nowych Iganiach, Stoku Lackim, Strzale i Żelkowie-Kolonii 3.2 . Wymagania przy każdej dostawie: 1. Do każdej partii wysyłkowej Handlowy dokument identyfikacyjny, zgodnie z: Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014 poz.1577) 2. Dostarczane produkty powinny być zgodne z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 poz. 1256 oraz Rozporządzeniem(W.E) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. 3. Trwałe etykiety zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2001 z dnia 25.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Czytelne, zawierające nazwę handlową, producenta, nazwy i skład proponowanych produktów w języku polskim. 4. Warunki transportowe i higiena dostawy: - muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP i HACCP - dokumenty do wglądu: dopuszczenie środka transportu przez PPIS do przewozu żywności, aktualna karta zdrowia kierowcy, potwierdzenie wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdu, którym przewożona jest żywność, potwierdzenie zachowania łańcucha chłodniczego dla produktów mrożonych - zapisy temperatur z komory transportowej. - wymagana czysta odzież ochronna kierowcy oraz schludny, estetyczny, nie budzący zastrzeżeń co do higieny wygląd. - realizacja zamówienia zgodnie z faktycznymi potrzebami w godz. 7.00 - 7.20 w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej - intendenta - dostawy we wszystkie dni robocze tygodnia, od poniedziałku do piątku. 5. W przypadku nie spełnienia w/w kryteriów, kryteriów jakościowych oraz wątpliwości co do zachowania łańcucha chłodniczego nastąpi odmowa przyjęcia żywności i spisany protokół reklamacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 6. Wykonawca musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Inspektora Weterynaryjnego zatwierdzającą działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, uwzględniającą zakres i wielkość prowadzonej działalności (produkcji, obrotu itd.) oraz nadany nr weterynaryjny (świadectwo nadzoru weterynaryjnego) 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przywożonego towaru na koszt Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnych wątpliwości Zamawiającego co do jakości artykułów. 8. Zamawiający dokonuje kontroli jakości dostarczanych produktów pod kątem zgodności oferowanego produktu z opisem produktu załączonym do oferty przy każdej dostawie. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytów u Wykonawcy pod kątem stosowania zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP. 1 Włoszczyzna paski Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,5 kg, kg 1525 2 Kluski śląskie Mrożone, hermetycznie pakowane po 2,50 kg kg 350 3 Fasolka szparagowa Zielona, cięta, mrożona, hermetycznie pakowana po 2,5 kg kg 316 4 Fasolka szparagowa Zielona, cięta, mrożona, hermetycznie pakowana po 450 g kg 92 5 Brukselka Mrożona, hermetycznie pakowane po 2,5 kg kg 40 6 Brukselka Mrożona, hermetycznie pakowane po 450 g kg 31,7 7 Mieszanka warzyw do zupy Siedmioskładnikowa, pakowana hermetycznie po 2,5 kg kg 277 8 Mieszanka warzyw do zupy Siedmioskładnikowa, pakowana hermetycznie po 450 g kg 37,55 9 Szpinak rozdrobniony Mrożony, hermetycznie pakowany po 2,5 kg kg 35 10 Szpinak rozdrobniony Mrożony, hermetycznie pakowany po 450 g kg 33 11 Kalafior różyczki Mrożony, hermetycznie pakowany po 2,5 kg kg 157 12 Kalafior różyczki Mrożony, hermetycznie pakowany po 450 kg kg 60,55 13 Brokuły Mrożony, hermetycznie pakowany po 2,5 kg kg 177 14 Brokuły Mrożony, hermetycznie pakowany po 450 g kg 58,55 15 Zupa królewska Mrożona, hermetycznie pakowana po 450 g kg 29 16 Zupa królewska Mrożona, hermetycznie pakowany po 2,50 kg kg 55 17 Zupy sezonowe Np. wiosenna, jesienna mrożone, hermetycznie pakowane po 450 g kg 53 18 Zupy sezonowe Np. wiosenna, jesienna, jarzynowa, mrożone, hermetycznie pakowane po 2,50 kg kg 15 19 Groszek Mrożony, zielony, hermetycznie pakowany po 0,50 kg kg 6 20 Marchewka z cukinią Mrożona, hermetycznie pakowane po 2,50 kg kg 20 21 Marchew Mrożona kostka, hermetycznie pakowane po 2,50 kg kg 220 22 Mieszanki Np. królewska, chińska, meksykańska, włoska, leczo mrożone, hermetycznie pakowane po 2,50 kg kg 393 23 Mieszanki Np. chińska, meksykańska, włoskie, leczo mrożone, hermetycznie pakowane po 450 kg kg 92,15 24 Barszcz ukraiński Mrożony, hermetycznie pakowane po 2,50 kg kg 30 25 Barszcz ukraiński Mrożone, hermetycznie pakowane po 450 g kg 10 26 Paluszki rybne Mrożone, hermetycznie pakowane po 6 kg, panierowane kg 448 27 Paluszki rybne Mrożone, hermetycznie pakowane po 300g , panierowane kg 190 28 Figurki rybne Mrożone, hermetycznie pakowane po 5 kg , panierowane kg 15 29 Filet rybny zapiekany z serem Mrożony, hermetycznie pakowane po 5 kg kg 730 30 Filet rybny miruna mrożony Ze skórą, suchomrożony, pakowany po 6,8 kg, bez ości kg 1805 31 Filet rybny dorsz mrożony Ze skórą, suchomrożony, pakowany po 6,8 kg, bez ości kg 180 32 Truskawka mrożona Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg kg 782 33 Truskawka mrożona Mrożona, hermetycznie pakowana po 450 g kg 57 34 Czarna porzeczka Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg kg 220 35 Mieszanka kompotowa Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg bez pestek kg 605 36 Wiśnia Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg kg 150 37 Jagoda Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg kg 10 38 Zupa pieczarkowa Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg kg 20 39 Zupa pieczarkowa Mrożona, hermetycznie pakowana po 450 g kg 3 40 Pieczarki plastry Mrożona, hermetycznie pakowana po 2,50 kg kg 100 Dostarczane produkty powinny być zgodne z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. poz. 1256. Wszystkie artykuły mrożone dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stosownym normom jakościowym, być dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski i podlegać kontroli sanitarno-epidemiologicznej. Ponadto na każdym etapie trwania umowy wykonawca jest zobowiązany okazać zamawiającemu: a) oświadczenie o wdrożeniu systemu HACCP przez dostawcę artykułów mrożonych, b) oświadczenie iż wszystkie artykuły mrożone posiadają stosowne atesty i certyfikaty kwalifikujące je do spożycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium może być wnoszone w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.04.2016 r. o godz. 9:30 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Siedlcach, ul. Wojskowa 24, 08-110 Siedlce 77 1240 2685 1111 0010 6061 3364 Urząd Gminy Siedlce z dopiskiem: Dostawa mrożonych owoców, warzyw i ryb do Zespołów Oświatowych na terenie Gminy Siedlce Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. Nie należy oryginału dokumentu wadialnego trwale łączyć z ofertą. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminasiedlce.pl oraz na stronie http://e-bip.pl/Start/26
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach