Przetargi.pl
Dostawa mrożonek

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE
  ul. Centralna 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 385051565
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mrożonek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek, zwanych także „artykułami żywnościowymi”. Przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zamówienie podstawowe zostało określone w tabeli rzeczowej poniżej. Lp. Nazwa produktu Masa J.m. Ilość szacunkowa Częstotliwość dostaw1 2 3 4 5 61. Truskawka mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 56 szt. całorocznie 2 x m- c2. Brokuł mrożony Jakość I opak. 2 kg kg 3 szt. całorocznie1 x 3 m- ce3. Brukselka mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 3 szt. całorocznie1 x 3 m- ce4. Marchew mini mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 35 szt. całorocznie1 x 3 m- ce5. Marchewka z groszkiem mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 47 szt. całorocznie1 x 3 m- ce 6. Włoszczyzna paski mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 49 szt. całorocznie1 x 3 m- ce7. Kalafior mrożony Jakość I opak. 2 kg kg 21 szt. całorocznie1 x 3 m- ce8. Fasolka szparagowa zielona mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 2 szt. całorocznie1 x 3 m- ce9. Groszek zielony mrożony Jakość I opak. 2,5 kg kg 1 szt. całorocznie1 x 3 m- ce10. Bukiet warzyw mrożony (marchew, brokuł, kalafior) Jakość I opak. 2,5 kg kg 35 szt. m-ce XII -IV1x w m-c11. Barszcz ukraiński mrożony Jakość I opak. 2,5 kg kg 28 szt. m-ce XII -IV1x w m-c 12. Marchewka mrożona kostka Jakość I opak. 2,5 kg kg 10 szt. całorocznie1 x 3 m-ce13. Fasolka szparagowa żółta mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 2 szt. całorocznie1 x 3 m-ce14. Marchew plastry mrożona Jakość I opak. 2,5 kg kg 4 szt. całorocznie1 x 3 m-ceW ramach zamówienia objętego prawem opcji Zamawiający ma prawo zwiększyć ilości zamawianych artykułów żywnościowych wyszczególnionych w tabeli rzeczowej, jednak nie więcej niż o 20% wynagrodzenia podstawowego, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.Przedmiot zamówienia obejmuje także transport, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.Artykuły żywnościowe dostarczane będą do budynku Szkoły Podstawowej w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, w godzinach 6:00 – 13:00.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Podane w tabeli rzeczowej zamawiane ilości artykułów żywnościowych są szacunkowe i mogą być zmienione zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 umowy.W przypadku dostarczenia artykułów żywnościowych innych niż określone w propozycji cenowej, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub nienależytej jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany artykułów na własny koszt, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331170-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach