Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6161230 , fax. 12 6161217
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  pl. Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6161230, fax. 12 6161217
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa. Zakres obejmuje również demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego i montaż w jego miejsce nowego dźwigu (roboty przygotowawcze i demontażowe, roboty montażowe nowego urządzenia, roboty wykończeniowe wokół ościeżnic drzwi przystankowych) - w każdej części zamówienia. Część 1 zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1 - 1 szt., Część 2 zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami (zał. nr 3 do specyfikacji), lokalizacja szybów dźwigowych dla 1 i 2 części zamówienia (zał. nr 7 do specyfikacji) oraz wymiary szybu dla części 2 zamówienia (zał. nr 8 do specyfikacji)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach