Przetargi.pl
Dostawa modułów laserowych skanera dla projektu TALOS

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 874 0165 , fax. 022 874 0221
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  Al. Jerozolimskie 202
  02-486 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 874 0165, fax. 022 874 0221
  REGON: 00003525700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modułów laserowych skanera dla projektu TALOS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa modułu laserowego skanera bezpieczeństwa dla pojazdów UGV w ramach projektu TALOS - 2 sztuki Dostawa modułu laserowego skanera mapującego dla pojazdów UGV w ramach projektu TALOS - 2 sztuki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zmawiający wymaga wniesienia wadium: Część I 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych) Część II 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający niżej wskazane warunki. a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny wypis z rejestru właściwego ze względu na formę prawną wykonawcy lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu wystawione bądź zaktualizowane przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert. 1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkcie 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2. Dokument o którym mowa w pkcie 1.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkcie 1.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek o którym mowa w pkcie 1.2 stosuje się odpowiednio. 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.piap.pl/bip/index.php?id=88
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach