Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych, wykończeniowych i narzędzi do wykonywania remontów dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5838343 , fax. 022 5838474
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Nowy Świat 6/12 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5838343, fax. 022 5838474
  REGON: 01219930500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych, wykończeniowych i narzędzi do wykonywania remontów dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, wykończeniowych i narzędzi do wykonywania remontów dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w: Kamienicy Królewskiej, Komorowie, Lisowicach, Lublińcu, Strzałkowie, Szepietowie, Wąwale i Zalesiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ÷ 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja w toku sprawdzania ofert dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg kryterium spełnia / nie spełnia, kolejno dla każdego z wymaganych warunków. Komisja dokona ww. czynności wyłącznie na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają od Wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach