Przetargi.pl
DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH ORAZ MASŁA NA POTRZEBY KUCHNI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH ORAZ MASŁA NA POTRZEBY KUCHNI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz masła na potrzeby kuchni głównej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Mleko i produkty mleczarskie oraz masło. L.p. OPIS PRODUKTU.Jednostka miary. Potrzebna szacunkowa ilość jednostek miary na 18 miesięcy. 1. Mleko spożywcze 2% litr 55000 2. Maślanka litr 1200 3. Śmietana 30% tł. litr 1200 4. Ser biały półtłusty krajanka kg 3800 5. Ser topiony kremowy kg 600 6. Jogurt naturalny 180g szt. 6000 7. Jogurt owocowy 150g szt. 2600 8. Ser żółty kg 200 9. Masło mix(76% tłusz.do smarowania) 200g szt. 21000 10. Serek homogenizowany 150g szt. 600 11. Margaryna 250g szt. 1300. WYMAGANIE: - dostawy mleka i produktów mleczarskich oraz masła realizowane będą codziennie do godz. 6:00 rano w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego określonych w zamówieniu faksowym lub drogą elektroniczną (e-mail) złożonym przez Kierownika Działu Żywienia mgr Monikę Dajos lub osobę przez nią wyznaczoną na jeden dzień przed planowaną dostawą. Do dostawy Wykonawca dołączy kopię Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach