Przetargi.pl
Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i konserw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2021 r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-066 Kraków, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4306317 , fax. 12 4306212
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 55
  31-066 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4306317, fax. 12 4306212
  REGON: 29299400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrakowska.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i konserw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i konserw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2021 r. tj. sukcesywna dostawa do Zamawiającego, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. mięsa (wieprzowego, wolowego, podrobów), produktów mięsnych (wędliny, szynki, pasztety), drobiu i konserw w podziale na 3 n/w części: Część nr 1: mięso i produkty mięsne Część nr 2: drób Część nr 3: konserwy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. do siwz : nr 5.1. asortyment dla części nr 1. mięso i produkty mięsne; nr 5.2. asortyment dla części nr 2. drób; nr 5.3 asortyment dla części nr 3. konserwy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach