Przetargi.pl
Dostawa mebli wraz z montażem

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, Al. gen. Antoniego Chruściela 103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  Al. gen. Antoniego Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 011574244
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli wraz z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje rozładunek, wniesienie i montaż dostarczonego przedmiotu zamówienia.2. Miejsce i sposób dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej. Dostawa ma być kompletna i jednorazowa. Jakiekolwiek braki w skompletowaniu dostawy będą skutkowały jej nie przyjęciem do czasu skompletowania. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane meble na okres maksymalnie 24 miesiące – (okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach