Przetargi.pl
Dostawa materiału niejałowego jednorazowego użytku

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, Czapliniecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208 , fax. 44 63 58 208
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
  Czapliniecka 123
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208, fax. 44 63 58 208
  REGON: 00030650300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału niejałowego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiału niejałowego jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39518000-6 Bielizna szpitalna 3. Opis, wielkość i zakres zamówienia: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 części (Pakiety 1-8), zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39518000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy! Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach