Przetargi.pl
Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Związku MIędzygminnego Nidzica

Związek Międzygminny "Nidzica" ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3521801 , fax. 0-41 3521801
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Nidzica"
  ul. Zielona 12 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3521801, fax. 0-41 3521801
  REGON: 29052342800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek Międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Związku MIędzygminnego Nidzica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór dostawcy materiałów wod-kan na potrzeby Związku Międzygminnego Nidzica. Szczegółowe zestawienie asortymentu znajduje się załączniku nr 4 do SIWZ. 2.Realizacja dostaw odbywać się będzie każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego. Ilość zamawianych materiałów uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i może okazać się, że ilości wymienione w tabeli nie będą zapotrzebowane lub będzie przekroczona wymieniona ilość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nidzicakw.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach